object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuMercedes A klasa

Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO prowadzi naukę jazdy w zakresie kategorii B1,B prawa jazdy.

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
 3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2
 4. motorowerem
 5. czterokołowcem lekkim

Ponadto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. kategoria B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
 2. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, lub motocyklem trójkołowym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,
 3. pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.

Mercedes A klasa

Minimalny wiek do uzyskania uprawnień na kat B wynosi:

 • 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii B

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Prawko prowadzi szkolenia na kat. B prawa jazdy pojazdami marki Mercedes Benz A-klasa , który podstawiamy także na egzamin państwowy.

Szkolenie obejmuje 30 godzin teorii i 30 godzin jazd. Zajęcia teoretyczne można odbyć w formie e-learningu.

Osoby mogą mieć następujące niesprawności:

 • niesprawną kończynę dolną prawą
 • niesprawną kończynę dolną lewą
 • niesprawne obie kończyny dolne
 • niesprawną kończynę górna
 • niesprawna jedna kończynę dolną i jedną górną

Cennik
Cennik promocyjny
Warunki zapisu na kurs