object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.+48 501 598 423
e-mail: info@prawko.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuMata poślizgowa

Ośrodek Szkolenia Kierowców Prawko z Poznania jest ośrodkiem poświadczonym (tzn. SUPER OSK) Szkolimy Instruktorów nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kat A,B,C,D,E. Prawko prowadzi także obowiązkowe 3 dniowe warsztaty dla instruktorów.

Szkolimy Instruktorów Nauki Jazdy w kategoriach:
 • Kurs podstawowy Kategoria B
 • Kurs uzupełniający Kategoria A, C, D, E
Cena kursu:

Kurs podstawowy Kategoria B - 4500 zł
Kurs uzupełniający Kategoria A, C, D, E - 4500 zł

Aby zostać instruktorem jazdy należy spełnić następujące warunki:
 • posiadać, przez okres co najmniej 2 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • potwierdzić wymagany stan zdrowia i predyspozycje psychiczne odpowiednim orzeczeniem,
 • zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę,
 • niekaralność wyrokiem sądu,
 • być wpisanym do ewidencji instruktorów.
 • Aby zostać instruktorem kat. C,D,E, należy posiadać 3 letnią udokumentowaną praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców kat. B i posiadać przez min. rok prawo jazdy kat. na którą ma się odbyć szkolenie
  lub:
  1. kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;
  2. kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.

Mata poślizgowa Mata poślizgowa

 

tabela 1

Lp. Nazwa przedmiotu liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
1 Psychologia 10 -
2 Metodyka nauczania 50 -
3 Prawo o ruchu drogowym 30 -
4 Technika kierowania i obsługa pojazdu 18 -
5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10 -
6 Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6 -
7 Technika i taktyka jazdy 2 5
8 Praktyka instruktorska 4 50*)
  RAZEM 130 55

*) Należy uwzględnić dodatkowo odpowiednią do zakresu nauczania słuchacza kursu liczbę godzin zajęć określoną w tabeli 2:

tabela 2

Zakres objęty nauczaniem Liczba godzin zajęć*)
kat. A , A1 lub B1 10
kat. B ,C ,C1, D1, T , B+E , C1+E , D1+E lub Pozwolenie 30
kat. C+E lub D+E 15
kat. D 25

*) Podane wartości odnoszą się do każdej kategorii prawa jazdy oddzielnie

Kurs uzupełniający dla instruktorów obejmuje zajęcia z przedmiotów określonych w tabeli 1 w poz. 1 - 7 w zakresie właściwym dla uprawnień instruktora w danej kategorii prawa jazdy.